Kontakt

F. H. U. AS-SAFETY BHP, PPOŻ. ODZIEŻ ROBOCZA
inż. Paweł Polak
NIP: 637-206-74-52
REGON: 242799292
tel.: +48 664 414 431
Biuro: 41-902 Bytom; ul. Stanisława Moniuszki 20 lok. 012c

e-mail:
biuro@as-safety.pl

 

 

UWAGA: Użytkowanie NASZEJ WITRYNY, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody prosimy o opuszczenie witryny.

RODO

 


W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz zmian jakie nastąpią od 25 maja 2018 r. w polityce prywatności firmy.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Paweł Polak  prowadzący działalność gospodarczą  o głównym:  PKD 85.59.B,  NIP: 637 – 206- 74 -52, REGON: 242799292, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytom.

Adres korespondencji: F. H. U. AS-SAFETY BHP, PPOŻ. ODZIEŻ ROBOCZA

inż. Paweł Polak NIP: 637-206-74-52; REGON: 242799292

41-902 Bytom ul. Moniuszki 20 / 012c.

Adres e – mail do kontaktu w sprawie danych osobowych: biuro@as-safety.pl

 

 

I Cel przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

a.     podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b.     świadczenia usługi konta – przez okres prowadzenia konta na rzecz użytkownika, aż do momentu likwidacji konta użytkownika na żądanie użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c.     zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem www.as-safety.pl  – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

d.     wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO

e.     dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

f.      potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

g.     przekazywania  informacji o proponowanych zmianach Umowy, zmian w ofercie sklepu, w tym zmian cennika, 

h.     analiz preferencji lub zainteresowań klienta, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,

i.      marketingu produktów lub usług własnych (opcjonalnie: oraz partnerów), ( opcjonalnie: w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta),

j.      na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 

W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:

 

a.     dane osoby korzystającej z usługi tj. imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, nazwa i wersja przeglądarki internetowej oraz adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.
Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

 

 

 

 

 

 

 

II Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

a.     dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

b.     obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących: F. H. U. AS-SAFETY BHP, PPOŻ. ODZIEŻ ROBOCZA inż. Paweł Polak do czasu przedawnienia roszczeń,

c.     wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d.     dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług  na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;

e.     dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

 

III Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

a.     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b.     prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c.     prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d.     prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e.     prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

f.       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

g.     prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

h.     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

i.      prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z w/w firmą    pod adresem e-mail: biuro@as-safety.pl

 

 

IV Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnego upoważnienia, podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Ponadto przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firma zajmująca się księgowością, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.